ექსპერტიზის დასკვნა

ექსპერტიზის დასკვნა 2019-08-02T12:23:47+04:00
პერლიტის ბლოკის ხმის იზოლაციის აზომვითი სამუშაოების აქტი
პერლიტის ბლოკის თბიგამტარიანობის კოეფიციენტი და ცეცხლმედეგობის მაჩვენებელი
პერლიტის ბლოკის კუმშვაზე სიმტკიცის დადგენა, ბლოკიდან ანკერის ამომგლეჯი ძალის დადგენა
პერლიტობეტონის მახასიათებლების დადგენა, წყალშთანთქმა, ფორიანობა, სიმტკიცე კუმშვაზე, ანკერის ამოგლეჯის ძალა